Thứ sáu, 13/12/2019 15:54 GMT+7

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ: Nghiên cứu diễn biến và dự báo xu thế biến động các địa hệ khu vực ven biển từ cửa Ba Lạt đến cửa Đáy từ Holocen đến nay”, Mã số: KC.09.02/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu diễn biến và dự báo xu thế biến động các địa hệ khu vực ven biển từ cửa Ba Lạt đến cửa Đáy từ Holocen đến nay”

2. Mã số: KC.09.02/16-20.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS Trần Nghi

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

5. Tổng kinh phí thực hiện: 8.500 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 8.500 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:   Không

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 11 năm 2016

Kết thúc: tháng 10 năm 2019

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh  khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Trần Nghi

GS.TS.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

2

Đinh Xuân Thành

PGS.TS.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

3

Trần Đức Thạnh

GS.TS.

Viện Tài nguyên và Môi trường biển

4

Doãn Đình Lâm

PGS.TS.

Viện Địa chất

5

Bùi Xuân Thông

PGS.TS.

Viện Hải văn và Môi trường

6

Cao Đình Triều

PGS.TS.

Hội Trầm tích Việt Nam

7

Nguyễn Khanh Vân

GS.TS.

Viện Địa lý

8

Vũ Quang Lân

TS.

Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc

9

Nguyễn Đình Thái

TS.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

10

Trần Thị Thanh Nhàn

TS.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1 Thời gian dự kiến: Tháng 12 năm 2019.

2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 944

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)