Thứ hai, 13/01/2020 15:04 GMT+7

Thông báo về giải thể tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ngày 08/01/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Quyết định số 23-QĐ-LHHVN ngày 07/01/2020 về việc giải thể Liên hiệp nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới.

Liên hiệp nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới được thành lập theo Quyết định số 336/TC-LHH ngày 26/05/1998 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-281 cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 12/01/2007 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

Đề nghị Liên hiệp nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới nộp lại Bộ Khoa học và Công nghệ bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp và thực hiện các công việc liên quan đến giải thể tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 16 Chương 2 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 855

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)