Thứ năm, 16/01/2020 11:13 GMT+7

Thông báo Kết luận Hội nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” - năm 2019

Ngày 19 tháng 12 năm 2019, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Trưởng Ban Điều hành Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là Chương trình), Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng - Phó Trưởng Ban Điều hành Chương trình đã chủ trì Hội nghị Ban Điều hành Chương trình năm 2019.

Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Điều hành Chương trình; đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan thuộc Bộ, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - cơ quan thường trực Chương trình.

Nội dung chính của Hội nghị là xem xét, đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chương trình năm 2019, kế hoạch triển khai năm 2020 và định hướng các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn đến năm 2030.

Sau khi nghe Báo cáo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chương trình năm 2019, kế hoạch triển khai năm 2020 và định hướng các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn đến năm 2030; báo cáo của Bộ Công Thương về thực hiện dự án năng suất chất lượng ngành công nghiệp; tham luận của các thành viên Ban Điều hành thuộc các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Xây dựng; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các đại biểu tham dự Hội nghị, thay mặt Ban Điều hành, Thứ trưởng Trần Văn Tùng - Phó Trưởng Ban Điều hành kết luận như sau:

1. Nhất trí với nội dung Báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chương trình năm 2019, kế hoạch triển khai năm 2020 và định hướng các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn đến năm 2030 do cơ quan thường trực Chương trình trình bày tại Hội nghị.

2. Thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình năm 2020, cụ thể:

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về năng suất chất lượng cho doanh nghiệp; tập trung tuyên truyền về các mô hình điểm, doanh nghiệp điển hình trong phong trào năng suất chất lượng; kết quả, hiệu quả triển khai các dự án năng suất chất lượng ngành, địa phương;

- Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực năng suất chất lượng. Mở rộng đào tạo kiến thức về tiêu chuẩn, năng suất chất lượng vào các trường đại học, cao đẳng, các trường dạy nghề tạo nguồn nhân lực triển khai các dự án cải tiến năng suất chất lượng trong giai đoạn tiếp theo;

- Tiếp tục triển khai hoạt động tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; áp dụng các giải pháp cải tiến năng suất chất lượng. Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp, sáng tạo; doanh nghiệp tư nhân; doanh nghiệp tham gia các chuỗi cung ứng…

- Đẩy mạnh ứng dụng mã số, mã vạch trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa;

- Phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Tập trung xây dựng tiêu chuẩn quốc gia cho các nhóm sản phẩm, hàng hóa chủ lực, tiêu chuẩn phục vụ truy xuất nguồn gốc, sản xuất thông minh… Thực hiện phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới ban hành;

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, năng suất chất lượng. Tham gia có hiệu quả vào hoạt động của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) và các tổ chức quốc tế, khu vực khác về năng suất, chất lượng;

- Tổ chức các hoạt động tổng kết Dự án năng suất chất lượng ngành, địa phương và tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình;

- Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn đến năm 2030 (thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 139/NQ-CP, ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp...).

3. Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương:

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dự án năng suất chất lượng được giao chủ trì, bám sát định hướng kế hoạch nêu trên, đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ của dự án, góp phần đáp ứng các mục tiêu chung của Chương trình;

- Tích cực tham gia, đóng góp ý kiến cho dự thảo Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn đến năm 2030 do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo Kết luận của Hội nghị Ban Điều hành Chương trình năm 2019 để các Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức liên quan biết, thực hiện./.

Tệp đính kèm:

Thông báo số  31/TB-BKHCN ngày 08/01/2020 (.pdf)

Thông báo số  31/TB-BKHCN ngày 08/01/2020 (.doc)

Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lượt xem: 1094

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)