Thứ sáu, 22/11/2019 10:13 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thử nghiệm thu thập dữ liệu và phân tích một số chỉ số hiệu năng thực hiện (KPI) của đô thị thông minh phù hợp với điều kiện của Việt Nam nhằm phục vụ cho hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước. Mã số nhiệm vụ: KC.01.04/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Nghiên cứu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thử nghiệm thu thập dữ liệu và phân tích một số chỉ số hiệu năng thực hiện (KPI) của đô thị thông minh phù hợp với điều kiện của Việt Nam nhằm phục vụ cho hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước. Mã số nhiệm vụ: KC.01.04/16-20

Thuộc: Chương trình: Nghiên cứu công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử”, Mã số: KC.01/16-20

2. Mục tiêu nhiệm vụ: Đề tài có 2 mục tiêu như sau:

- Xây dựng được hệ thống công nghệ thông tin thí điểm giúp cho cơ quan quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực nắm bắt được dữ liệu về một số chỉ số hiệu năng thực hiện của đô thị để làm cơ sở xây dựng bộ tiêu chí công nghệ thông tin đánh giá đô thị thông minh tại Việt Nam. Cụ thể như sau:

- Đề xuất được bộ KPI sự phát triển của đô thị thông minh phù hợp với Việt Nam giai đoạn 2018-2023. Cụ thể như sau:

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Trung Kiên

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT

5. Tổng kinh phí thực hiện: 5.395 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:  5.395 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu:  10/2017

Kết thúc: 09/2019

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ  gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học,
học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Trung Kiên

Tiến sỹ

Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT

2

Nguyễn Kim Quang

Tiến sỹ

Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT

3

Cao Minh Thắng

Tiến sỹ

Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT

4

Hoàng Mạnh Thắng

Thạc sỹ

Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT

5

Đỗ Thị Lan Anh

Thạc sỹ

Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT

6

Lê Duy Tiến

Thạc sỹ

Vụ KHCN Bộ TTTT

7

Đinh Hải Đăng

Thạc sỹ

Vụ KHCN Bộ TTTT

8

Trần Ngọc Linh

Tiến sỹ

Cục PTĐT Bộ XD

9

Nguyễn Ngọc Minh

Tiến sỹ

Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông

10

Nguyễn Đức Hoàng

Thạc sỹ

Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT

11

Đỗ Mạnh Hùng

Thạc sỹ

Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT

12

Hà Đình Dũng

Thạc sỹ

Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT

 

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 1160

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)