Thứ sáu, 13/12/2019 15:56 GMT+7

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ: Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng nguồn lợi và khả năng khai thác, nuôi trồng các loài rong biển kinh tế tại các đảo tiền tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Mã số: KC.09.05/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng nguồn lợi và khả năng khai thác, nuôi trồng các loài rong biển kinh tế tại các đảo tiền tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

2. Mã số: KC.09.05/16-20

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

ThS. Đỗ Anh Duy (từ tháng 01/2018 - 10/2019)

PGS.TS. Đỗ Văn Khương (từ tháng 11/2016 - 01/2018)

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Viện Nghiên cứu Hải sản

Địa chỉ: Số 224 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng

5. Tổng kinh phí thực hiện: 7.500,0 triệu đồng

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 7.500,0 triệu đồng

Kinh phí từ nguồn khác: 0,0 triệu đồng

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 36 tháng

Bắt đầu: Tháng 11 năm 2016

Kết thúc: Tháng 10 năm 2019

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: Không

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Đỗ Anh Duy

Nghiên cứu viên, Thạc sỹ

Viện Nghiên cứu Hải sản

2

Đỗ Văn Khương

Nghiên cứu viên cao cấp; Phó Giáo sư, Tiến sỹ

Viện Nghiên cứu Hải sản

3

Nguyễn Văn Nguyên

Nghiên cứu viên chính; Tiến sỹ

Viện Nghiên cứu Hải sản

4

Đinh Thanh Đạt

Nghiên cứu viên, Thạc sỹ

Viện Nghiên cứu Hải sản

5

Nguyễn Xuân Lý

Nghiên cứu viên cao cấp; Phó Giáo sư, Tiến sỹ

Chuyên gia thủy sản

6

Đặng Diễm Hồng

Nghiên cứu viên cao cấp; Phó Giáo sư, Tiến sỹ

Viện Công nghệ Sinh học

7

Trần Mai Đức

Nghiên cứu viên chính, Thạc sỹ

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

8

Phạm Đức Thịnh

Nghiên cứu viên chính, Tiến sỹ

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

9

Đàm Đức Tiến

Nghiên cứu viên cao cấp; Phó Giáo sư, Tiến sỹ

Viện Tài nguyên và Môi trường Biển

10

Lê Nhứt

Kỹ sư

Công ty cổ phần Đại Dương VN

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1 Thời gian dự kiến: Tháng 12 năm 2019.

2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 972

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)