Thứ sáu, 13/12/2019 16:04 GMT+7

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ: "Nghiên cứu hoàn thiện cộng cụ kinh tế nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ở Viêt Nam", Mã số: KX 01.05/16-20

I. Thông tin chung:

1.1. Tên đề tài: "Nghiên cứu hoàn thiện cộng cụ kinh tế nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ở Viêt Nam"

1.2. Mã số: KX 01.05/16-20

1.3. Kinh phí thực hiện: 2.900 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.900 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

1.4 Thời gian thực hiện: 30 tháng, từ tháng 11/2016 đến hết tháng 9/2019 (thời gian gia hạn đề tài 5 tháng).

1.5 Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1.6. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Kim Chung

1.7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:

TT

Họ và tên

Chức danh
khoa học

Tổ chức công tác hiện nay

1.

Trần Kim Chung

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2.

Đinh Trọng Thắng

Tiến sĩ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

3.

Đặng Thị Thu Hoài

Tiến sĩ

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4.

Lưu Đức Khải

NCS.Thạc sĩ

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

5.

Lê Xuân Bá

Giáo sư, Tiến sĩ

Chuyên gia kinh tế

6.

Hoàng Văn Cương

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Đại học Kinh tế Quốc dân

7.

Nguyễn Trọng Cơ

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Học Viện Tài chính, Bộ Tài chính

8.

Nguyễn Ngọc Bảo

Tiến sĩ

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

9.

Nguyễn Đỗ Anh Tuấn

Tiến sĩ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10

Trần Tú Cương

Tiến sĩ

Viện Chiến lược và Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường

11

Nguyễn Văn Tùng

Thạc sĩ

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

12

Nguyễn Thị Lan Oanh

Thạc sĩ

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

2.1 Thời gian dự kiến: Tháng 02 năm 2020

2.2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 934

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)