Thứ ba, 01/06/2021 23:34 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Nghiên cứu chế tạo xúc tác cracking công nghiệp trên cơ sở zeolite Y và zeolite ZSM-5 đa mao quản", NĐT.43.GER/18

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư: "Nghiên cứu chế tạo xúc tác cracking công nghiệp trên cơ sở zeolite Y và zeolite ZSM-5 đa mao quản", NĐT.43.GER/18. 

2. Kinh phí thực hiện: 3.805 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 4.518 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 10/2018 đến tháng 4/2021

4. Tổ chức chủ trì: Viện Dầu khí Việt Nam

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Vũ Xuân Hoàn

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1. Thời gian dự kiến: Tháng 6-9/2021

2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 584

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)