Thứ sáu, 22/11/2019 14:13 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu xây dựng hệ thống nghiệp vụ dự báo khí hậu hạn mùa cho Việt Nam bằng các mô hình động lực, mã số KC.08.01/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu xây dựng hệ thống nghiệp vụ dự báo khí hậu hạn mùa cho Việt Nam bằng các mô hình động lực, mã số KC.08.01/16-20.

Thuộc Chương trình  (tên, mã số chương trình): Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai, mã số: KC.08.01/16-20.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

1. Ứng dụng và phát triển được các mô hình động lực vào dự báo hạn mùa (đến 6 tháng) các trường khí hậu trung bình tháng và một số hiện tượng khí hậu cực đoan cho Việt Nam.

2. Xây dựng được hệ thống tổ hợp dự báo hạn mùa từ sản phẩm dự báo của các mô hình động lực.

3. Thiết lập được hệ thống dự báo ở chế độ nghiệp vụ.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Mai Văn Khiêm

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

5. Tổng kinh phí thực hiện: 5.300 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 5.300  triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:   0    triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 10/2016

Kết thúc: Tháng 9/2019

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Mai Văn Khiêm

Tiến sĩ

Viện Khoa học KTTV&BĐKH

2

Nguyễn Ngọc Bích Phượng

Thạc sỹ

Viện Khoa học KTTV&BĐKH

3

Nguyễn Văn Thắng

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Viện Khoa học KTTV&BĐKH

4

Huỳnh Thị Lan Hương

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Viện Khoa học KTTV&BĐKH

5

Nguyễn Đăng Quang

Tiến sĩ

Tổng cục KTTV

6

Công Thanh

Tiến sĩ

Trường Đại học KHTN Hà Nội

7

Võ Văn Hòa

Tiến sĩ

Đài KTTV

Đồng bằng Bắc Bộ

8

Vũ Văn Thăng

Tiến sĩ

Viện Khoa học KTTV&BĐKH

9

Trần Đình Trọng

Thạc sỹ

Viện Khoa học KTTV&BĐKH

10

Lã Thị Tuyết

Thạc sỹ

Viện Khoa học KTTV&BĐKH


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm)

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 1081

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)